privacy-policy

Polityka prywatności

Pretius.com
scroll

Zgodnie z art. 13 ust. 1 − 2 oraz art. 26 ust. 1 – 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, informujemy, że:

I Administratorzy danych osobowych

Administratorami danych osobowych są:

PRETIUS LOW-CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury, nr 16A, KRS 0000880639, NIP: 5223196623, REGON: 388089930 – dalej zwana jako „Współadministrator 1”

Oraz

PRETIUS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury, nr 16A, KRS 0000935719, NIP: 5272657685, REGON: 142980511 – dalej zwana jako „Współadministrator 2”

– dalej określani łącznie jako “Współadministratorzy”.

II Wspólne uzgodnienia między administratorami

W ramach zawartej umowy o współadministrowaniu z dnia 1.06.2022, uzgodniono zakres odpowiedzialności współadministratorów, dotyczący wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności przyjęto, że:

 1. Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe na podstawie wspólnie ustalonych celów oraz sposobów ich przetwarzania w związku ze wspólną działalnością w zakresie rekrutacji, czynności biznesowych oraz marketingowych. 
 2. Współadministrator 2 jest odpowiedzialny wobec Ciebie za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw wynikających z RODO tj. obowiązek informacyjny oraz realizacja praw jako podmiotu danych. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego z nas. W takim przypadku Współadministrator 1 przekaże Współadministratorowi 2 Twoje żądanie w celu jego realizacji.
 3. Zasadniczą treść uzgodnień Współadministratorzy udostępniają na Twoje życzenie jako podmiotu danych.

III Punkt kontaktowy

W celu ułatwienia kontaktu Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy właściwy do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@pretius.com.

IV Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów do celów:

 1. Prowadzenia rekrutacji;
 2. Wspierania i utrzymywania relacji biznesowych;
 3. Działań marketingowych i reklamowych;
 4. Obsługi wszelkiej korespondencji w powyższych zakresach.

Wskazuje się, że jeśli Współadministratorzy będą chcieli przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane te zostały pierwotnie zebrane – przed dalszym przetwarzaniem zobowiązani są oni do poinformowania osoby, której dane dotyczą, o innym – nowym celu oraz do udzielenia wszelkich informacji zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO.

Z zastrzeżeniem powyższych celów, dla każdego z nich przyjmuje się następujące cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Rekrutacja

Dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji oraz osób, z którymi nawiązano współpracę, będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) RODO), a także na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na obronie przed ewentualnymi roszczeniami. 

Z zastrzeżeniem celu jakim jest rekrutacja – wskazujemy, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o których mowa w art. 22 [1] Kodeksu pracy w ramach prowadzonej rekrutacji. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych są działania podjęte przed podpisaniem umowy. Jeżeli ujawnisz więcej danych osobowych, wówczas podstawą ich przetwarzania będzie Twoja zgoda (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO). 

Udostępnienie Twoich danych jest dobrowolne, ale w zakresie wynikającym z art. 22 [1] Kodeksu pracy jest niezbędne do umożliwienia wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie współpracy.

Wspieranie i utrzymywanie relacji biznesowych

W tym zakresie dane osobowe przetwarzane są na podstawie wspólnych zobowiązań umownych tj. w celu podjęcia działań na żądanie tej osoby przed podpisaniem z nią umowy bądź w związku z realizacją zawartej umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) RODO). 

Dodatkowo możemy przetwarzać Twoje dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa – w szczególności prawa podatkowego oraz przepisów o sprawozdawczości finansowej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c) RODO).

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy, którą z Tobą zawarliśmy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO).

Udostępnienie Twoich danych jest dobrowolne i niezbędne do umożliwienia Ci podpisania z nami umowy oraz do jej wykonania.

W związku z prowadzoną przez nas działalnością zbieramy dane osobowe także podczas różnorodnych tematycznie spotkań biznesowych. Wskazujemy, że pozyskane w ten sposób dane osobowe przetwarzamy jedynie w celach związanych z wspieraniem i utrzymaniem kontaktów biznesowych, w ramach tworzonej przez nas sieci powiązań biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest uzasadniony interes (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych w tym celu jest zawsze dobrowolne, a przetwarzanie odbywa się jedynie na podstawie określonego celu/celów, dla jakich zostały zebrane. 

Działania marketingowe

W zakresie działań marketingowych przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę w celu informowania, promowania i podejmowania działań marketingowych (w tym w celach statystycznych) przez Współadministratorów wobec obecnych i potencjalnych klientów firmy w związku z realizacją ich prawnie uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na promowaniu własnej marki i usług.  Dane osobowe możemy przetwarzać również w oparciu o udzieloną nam zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Współadministratorzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników odwiedzających ich profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Współadministratorów i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu marki.

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Ponadto, podanie danych niezbędnych do analizy statystycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Możesz jednak skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Współadministratorom informacji o Twojej wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Obsługa korespondencji

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej, za pośrednictwem mediów społecznościowych lub poczty tradycyjnej, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Udostępnienie Twoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Tobą, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Ich niepodanie może nam utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

V Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych ustalany jest w oparciu o cel przetwarzania i istniejącą podstawę prawną:

 1. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody lub ustania celu przetwarzania, na który zgoda została wyrażona – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 2. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu skutecznego sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, wówczas dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji przedłużony o okres wynikający ze sprawozdawczości księgowej i rachunkowej określonej przepisami prawa;
 4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wówczas okres przetwarzania wynika z przepisów prawa.

VI Źródła danych osobowych

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy od Ciebie na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłane za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz w CV/liście motywacyjnym, które zostaną do nas złożone. W takich przypadkach masz pełną kontrolę nad tym, ile danych nam ujawniasz. Możemy również przetwarzać Twoje dane ujawnione nam przez stronę trzecią (np. agencję rekrutacyjną, naszych klientów).

VII Przysługujące prawa

Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z RODO – przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 1. Prawo dostępu do danych,
 2. Prawo do sprostowania,
 3. Prawo do usunięcia danych,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. Prawo do przenoszenia danych,
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Współadministratorów),
 7. Prawo do wycofania zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda),
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja powyższych praw uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. W przypadku odrzucenia przez nas Twojego wniosku, otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem.

Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie w przypadkach wymienionych w przepisach RODO tj.:

 1. Dane nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane przez Współadministratorów w pierwszej kolejności,
 2. Wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych, która była jedyną podstawą przetwarzania danych, 
 3. Wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 4. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. Twoje dane powinny zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Współadministratorzy mogą odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniony jest którykolwiek z warunków wymienionych w RODO np. jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przysługuje wyłącznie w przypadkach wymienionych w przepisach RODO, tj.:

 1. Zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania na okres niezbędny do ich weryfikacji przez nas,
 2. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale sprzeciwisz się ich usunięciu, wnosząc w zamian o ograniczenie ich przetwarzania,
 3. Twoje dane nie będą już dla nas niezbędne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń,
 4. Wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych przysługuje wyłącznie w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda lub realizacja umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W niektórych przypadkach możemy odrzucić Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Współadminstratorów, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy istnieją podstawy do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Współadministratorom nie przysługuje takie uprawnienie, jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

VIII Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Współadministratorów, np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom usług IT, czy też partnerom dostarczającym narzędzia do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych, wykorzystywanych przez Współadministratorów do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności – przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i zgodnie z naszymi poleceniami. 

Możemy ujawnić także Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu przetwarzania, np. bankom, operatorom pocztowym, kancelariom prawnym, naszym klientom, dostawcom oprogramowania rekrutacyjnego.

Twoje dane osobowe mogą być również ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

IX Przetwarzanie w mediach społecznościowych i współadministrowanie danymi

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w ramach prowadzonych przez siebie profili i kont w mediach społecznościowych na Facebooku, LinkedIn, Twitterze, platformie YouTube. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. Prowadzenia fanpage’ów i grup w serwisach społecznościowych Facebook, LinkedIn, na zasadach określonych przez administratorów tych serwisów oraz zgodnie z regulaminami tych serwisów,
 2. Informowania za pośrednictwem fanpage’ów i kont w mediach społecznościowych o działaniach i inicjatywach Współadministratorów, w tym promowania wydarzeń, usług i produktów,
 3. Komunikowania się za pomocą dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze i wiadomości prywatne,
 4. Analizy aktywności użytkowników naszych profili, w tym w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści, w celach statystycznych i reklamowych za pośrednictwem narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe.

Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Współadministratorów polegający na promowaniu swojej marki, dbaniu o wizerunek, prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz zapewnieniu możliwości kontaktu i skutecznej komunikacji.

W zakresie obejmującym przetwarzanie danych w celach statystycznych i reklamowych, a także analizę danych w celu wyświetlania statystyk dotyczących aktywności użytkowników fanpage’a Współadministratorami danych są usługodawcy:

 1. Meta Platforms Ireland Limited – dostęp do polityki prywatności można uzyskać tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policy,
 2. LinkedIn Ireland Unlimited Company – dostęp do polityki prywatności można uzyskać tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 3. Twitter International Unlimited Company – dostęp do polityki prywatności można uzyskać tutaj: https://twitter.com/en/privacy
 4. Youtube – dostęp do polityki prywatności można uzyskać tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Zasady współprowadzenia danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez ww. dostawców jako niezależnych administratorów danych dostępne są na prowadzonych przez nich stronach internetowych.

X Automatyczne gromadzenie danych

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Są one powszechnie stosowane w celu umożliwienia funkcjonowania stron internetowych lub ich sprawniejszego działania, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom strony. 

Nasza strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Nie ma możliwości ich wyłączenia – są one niezbędne do świadczenia usług elektronicznych,
 2. Funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (np. dostosowanie strony, zmiana czcionki itd.). Zapewniają dodatkowo usługi polegające na dodawaniu komentarzy na stronie/blogu,
 3. Analityczne (statystyczne) pliki cookies – wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej. Pozwalają nam analizować ruch na stronie, poprawiać jej efektywność i ulepszyć działanie witryny,
 4. Marketingowe pliki cookies – rejestrują Twoją wizytę na naszej stronie internetowej, odwiedzane strony i linki, którymi podążasz. Zebrane informacje pomogą nam uczynić naszą stronę internetową i wyświetlane na niej treści bardziej dopasowanymi do Twoich zainteresowań. Dodatkowo będziemy mogli mierzyć skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych lub informacyjnych. W tym konkretnym celu możemy udostępniać informacje osobom trzecim.

Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z wykorzystywaniem analitycznych (statystycznych) i marketingowych plików cookies, jest uzależnione od wyrażenia zgody Użytkownika na wykorzystywanie ich (osobno) za pośrednictwem platformy zarządzania zgodami na pliki cookies. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana za pośrednictwem tej platformy. 

Aktualnie nasza strona internetowa wykorzystuje 44 pliki cookies, które pogrupowane są w następujące kategorie: niezbędne, analityczne, funkcjonalne oraz marketingowe.

Niezbędne pliki cookies

Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z naszej strony internetowej poprzez umożliwienie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Strona internetowa nie może funkcjonować prawidłowo bez tych plików cookie.

Nazwa Cookies Dostawca Cookies Typ Specyfika Cookies Ważność
bscookie linkedin.com HTTP Ten plik cookie służy do identyfikacji osoby odwiedzającej stronę za pośrednictwem aplikacji. Umożliwia to na przykład zalogowanie się do strony internetowej za pośrednictwem aplikacji LinkedIn. 1 rok
CONSENT google.com HTTP Ten plik cookie służy do wykrycia, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową w banerze cookies. Jest niezbędny do zachowania zgodności strony internetowej z RODO. 2 lata
CONSENT youtube.com HTTP Ten plik cookie służy do wykrycia, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową w banerze cookies. Jest niezbędny do zachowania zgodności strony internetowej z RODO. 2 lata
li_gc linkedin.com HTTP Ten plik cookie przechowuje stan zgody użytkownika na korzystanie z cookies dla bieżącej domeny. 179 dni

 

Funkcjonalne pliki cookies

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie informacji, które zmieniają sposób zachowania lub wygląd strony internetowej, np. preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

Nazwa Cookies Dostawca Cookies Typ Specyfika Cookies Ważność
lang ads.linkedin.com HTTP Ten plik cookie zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową strony internetowej. Sesja
lang linkedin.com HTTP Ten plik cookie jest niezbędny do utrzymania ustawień językowych na poszczególnych podstronach serwisu. Sesja
lidc linkedin.com HTTP Ten plik cookie rejestruje, który klaster serwerów obsługuje odwiedzającego. Jest używany w kontekście równoważenia obciążenia – w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika. 1 dzień
wp-wpml_current_
language
pretius.com HTTP Ten plik cookie określa kod kraju, który jest obliczany na podstawie adresu IP użytkownika. Służy do określenia, jaki język powinien być użyty dla odwiedzającego. Sesja

 

Analityczne (statystyczne) pliki cookies

Analityczne (statystyczne) pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stronami internetowymi, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji.

Nazwa Cookies Dostawca Cookies Typ Specyfika Cookies Ważność
_clck pretius.com HTTP Ten plik cookie zbiera dane o nawigacji i zachowaniu użytkownika na stronie. Jest to wykorzystywane do sporządzania raportów statystycznych i analiz cieplnych dla właściciela strony. 1 rok
_clsk pretius.com HTTP Ten plik cookie rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analityki przez operatora. 1 dzień
_cltk pretius.com HTML Ten plik cookie rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analityki przez operatora strony. Sesja
_ga pretius.com HTTP Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. 399 dni
_ga_# pretius.com HTTP Używany przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty. 399 dni
_gat pretius.com HTTP Używany przez Google Analytics do ograniczenia liczby żądań. 1 dzień
_gid pretius.com HTTP Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. 1 dzień
AnalyticsSync
History
linkedin.com HTTP Wykorzystywany w związku z synchronizacją danych z usługą analityczną podmiotów trzecich 29 dni
c.gif c.clarity.ms Pixel Ten plik cookie zbiera dane o nawigacji i zachowaniu użytkownika na stronie. Jest to wykorzystywane do tworzenia statystyk i analiz dla właściciela strony. Sesja
CLID clarity.ms HTTP Ten plik cookie zbiera dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika na stronie internetowej. Jest to wykorzystywane do sporządzania raportów statystycznych i analiz dla właściciela strony. 1 rok
collect google-analytics.com Pixel Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi osobę odwiedzającą w różnych usługach i kanałach marketingowych. Sesja
https://#.#/ tr.lfeeder.com Pixel Ten plik cookie rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analityki przez operatora strony. Sesja
ln_or pretius.com HTTP Ten plik cookie rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznej analityki przez operatora strony. 1 dzień

 

Marketingowe pliki cookies

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia odwiedzających w różnych witrynach. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych użytkowników, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

Nazwa Cookies Dostawca Cookies Typ Specyfika Cookies Ważność
_fbp pretius.com HTTP Używany przez aplikację Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. 3 miesiące
_lfa pretius.com HTTP Używany w kontekście marketingu opartego na kontach (ABM). Plik cookie rejestruje dane takie jak adresy IP, czas spędzony na stronie internetowej oraz żądania stron w trakcie wizyty. Jest to wykorzystywane do retargetowania wielu użytkowników korzystających z tego samego adresu IP. ABM zazwyczaj ułatwia realizację celów marketingowych B2B. 399 dni
_lfa pretius.com HTML Używany w kontekście marketingu opartego na kontach (ABM). Plik cookie rejestruje dane takie jak adresy IP, czas spędzony na stronie internetowej oraz żądania stron w trakcie wizyty. Jest to wykorzystywane do retargetowania wielu użytkowników korzystających z tego samego adresu IP. ABM zazwyczaj ułatwia realizację celów marketingowych B2B. Trwale
_lfa_expiry pretius.com HTML Zawiera datę ważności pliku cookie o odpowiadającej mu nazwie. Trwale
_lfa_test_cookie
_stored
pretius.com http Używany w kontekście marketingu opartego na kontach (ABM). Plik cookie rejestruje dane takie jak adres IP, czas spędzony na stronie internetowej oraz żądania strony podczas wizyty. Jest to wykorzystywane do retargetowania wielu użytkowników korzystających z tego samego adresu IP. ABM zazwyczaj ułatwia realizację celów marketingowych B2B. 1 dzień
ads/ga-audiences google.com Pixel Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania odwiedzających, którzy prawdopodobnie przekształcą się w klientów na podstawie zachowanie odwiedzającego w sieci na różnych stronach internetowych. Sesja
ANONCHK c.clarity.ms HTTP Ten plik cookie rejestruje dane o odwiedzających z wielu wizyt i na wielu stronach internetowych. Informacje te służą do pomiaru efektywności reklamy na stronach internetowych. 1 dzień
bcookie linkedin.com HTTP Wykorzystywany przez serwis społecznościowy LinkedIn do śledzenia korzystania z wbudowanych usług. 1 rok
li_sugr linkedin.com HTTP Ten plik cookie zbiera dane dotyczące zachowania i interakcji użytkowników w celu optymalizacji strony internetowej i lepszego dopasowania reklam na stronie. 3 miesiące
MUID clarity.ms HTTP Używany przez Microsoft jako unikalny identyfikator użytkownika. Plik cookie umożliwia śledzenie użytkownika poprzez synchronizację identyfikatora w wielu domenach firmy Microsoft. 1 rok
SM c.clarity.ms HTTP Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie użytkownika podczas ponownych wizyt w witrynach korzystających z tej samej sieci reklamowej. Identyfikator jest wykorzystywany w celu umożliwienia wyświetlania reklam ukierunkowanych. Sesja
SRM_B bing.com HTTP Ten plik cookie śledzi interakcje użytkownika z funkcją paska wyszukiwania strony internetowej. Dane te mogą być wykorzystane do przedstawienia użytkownikowi odpowiednich produktów lub usług. 1 rok
UserMatchHistory linkedin.com HTTP Zapewnia bezpieczeństwo przeglądania strony przez odwiedzającego poprzez zapobieganie cross-site request forgery. Ten plik cookie jest niezbędny dla bezpieczeństwa strony i odwiedzających. 29 dni
VISITOR_INFO1_
LIVE
youtube.com HTTP Ten plik cookie próbuje oszacować przepływ użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube. 179 dni
YSC youtube.com HTTP Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk dotyczących tego, jakie filmy z YouTube widział dany użytkownik. Sesja
ytidb::LAST_
RESULT_ENTRY_
KEY
youtube.com HTML Ten plik cookie przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube. Trwale
yt-remote-cast-available youtube.com HTML Ten plik cookie przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube. Sesja
yt-remote-cast-installed youtube.com HTML Ten plik cookie przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube. Sesja
yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Ten plik cookie przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube. Trwale
yt-remote-device-id youtube.com HTML Ten plik cookie przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube. Trwale
yt-remote-fast-check-period youtube.com HTML Ten plik cookie przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube. Sesja
yt-remote-session-app youtube.com HTML Ten plik cookie przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube. Sesja
yt-remote-session-name youtube.com HTML Ten plik cookie przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube. Sesja

 

Analizujemy zebrane przez nas dane korzystając z rozwiązań dostawców zewnętrznych. W szczególności Twoje dane mogą być przekazywane w celach analitycznych, statystycznych, bądź reklamowych do organizacji odpowiedzialnych za wykorzystywane w serwisie narzędzia: Google Analytics, Google Tag Manager, Microsoft Clarity, Facebook Pixel, Linkedin Insight Tag, Leadfeeder. Informacje generowane przez pliki cookies dotyczą korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika i nie pozwalają na identyfikację jego osoby ze względu na rozszerzenie zapewniające anonimowe rejestrowanie adresów IP.

Dodatkowo korzystamy z wtyczek mediów społecznościowych. Dane zebrane w związku z wtyczkami mediów społecznościowych mogą być przekazywane jedynie pomiędzy Twoją przeglądarką internetową a wybranym operatorem mediów społecznościowych. Nie mamy możliwości sprawdzenia, jakie dane są zbierane i przekazywane. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych na stronach internetowych operatorów mediów społecznościowych.

XI Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Współadministratorzy współpracują również z dostawcami mającymi siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG, gdy jest to konieczne i przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony.

Podstawą przekazania danych są każdorazowo uzgodnione standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w ramach procedury screeningu.

XII Zmiany w polityce prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów, technologii lub sposobu działania naszej strony internetowej. Zawsze możesz znaleźć najbardziej aktualną wersję naszej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.

Żeby umożliwić ci wygodne korzystanie ze strony, używamy na niej ciasteczek. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na to.